کلید های مخفی و فعال کننده در استارست 1000hd

کلید های مخفی و فعال کننده در استارست 1000HD

F1&111 SERVER ENABLE

F1&000 PATCH ENABLE

F1&444 PATCH MENU


F1&888 RS232 LIST