کلید های مخفی استارست 1000

f1-111 server enable

f1-000
patch enable


f1-444 patch menu

f1-888 rs232 list