اموزش باز کردن کانال 3 بر روی رسیور star max 9999 cxt plus

وارد قسمت usb شده بعد دکمه قرمز بزنی بعد emu key را فعال و وارد شده و
با زدن دکمه آبی وارد قسمت
biss بشی . اونجا کد را وارد میکینید