نحوه واردکردن سافتکم به استارمکس x50-200

اول دکمه منو سپس گزینه سایردسترسی ها-

دراینجاانتخاب گزینه به
روزرسانی

-بعدانتخاب
یواس بی

-وقتی روی
سافتکم رفتید

دکم
ه قرمزرابزنید

وسپس

ok بزنید-

موفق باشید