انواع Error در هنگام آپگرد ر سیور استرانگ


Err000 علت: برنامه لودر رسيور خراب شده.
را حل: فقط از طرق جي تگ سخت افزاري قابل ريختن است و با پورت سريال امكان پذير نيست.

Err001
علت: نرمافزار رسيور پاك شده. فقط لودر موجود است.
راه حل: نرمافزار را بار ديگر از طريق پورت سريال آپگريد كنيد.

Err002
علت: رسيور قابل راهاندازي نيست. مشكل ايراد در سختافزار مثلا ايراد در SDRAM
راهحل: نياز به تعمير سختافزار. (خدا به سر هيچ پناه بندهاي نياره)

Err003
علت: ايجاد ايراد در حين آپگريد، دلايل از قرار زير است:
1- قطع شدن ارتباط حين آپگريد.
2- عيب در سختافزار
3- كابل رابط ايراد دارد.
4- خرابي كامپيوتر يا رسيور مستر (رسيوري كه از طريق اون داريد آپگريد ميكنيد).
5- قطعي يا قفل شدن OTA (آپگريد از طريق ماهواره)
راه حل: بررسي ايراد و آپگريد مجدد

Err004
مراجعه شود به Err003

Err005
علت: سازگار نبودن نرمافزار با رسيور.
راهحل: نرمافزار را چك كنيد كه آيا مال رسيور هست يا نه.

Err006
علت: پايين يا يكسان بودن نرمافزاري كه قرار است آپگريد شود با آنچه كه روي رسيور هست. اين يكي از قابليتهاي3630 و 3620 است.
راهحل: دو راه حل وجود دارد:
1- نرمافزار جديد تهيه كنيد.
2- لودري كه روي رسيور هست را با لودري كه در اين تاپيك آوردم جابهجا كنيد. توجه داشته باشيد كه اين لودرها هم مال خود شركت استرانگ هست و از خود شركت استرانگ مستقيما توسط اينجانب تهيه شده و خيالتان راحت باشد تنها تفاوت اينست كه اجازه ميدهد نرمافزارهاي ورژن پايينتر يا مشابه نصب شود ه چن كه مهندسي ه براي من فرستاده بود پيشنهاد كرد كه نرمافزار ورژن پايينتر ريخته نشود ولي به هر حال گاهي لازم است. طريقه ريختن لودر هم به اين ترتيب است كه:
ابتدا برنامه آپودر رو اجرا كنيد رسيور را به برق زده ولي از پشت خاموش كنيد رو آي****** استرانگ گوشه سمت چپ بالا رايت كليك كنيد Upgrade loader را انتخاب كنيد فايل لودر را كه از اينجا دانلود كرديد بدهيد حال رسيور را روشن كنيد وقتي برنامه كامل آپلود شد رسيور را خاموش كنيد و كابل لينك را جدا كنيد.

Err007
علت: كابل رابط ايراد دارد. معمولا بعد از Err003 و Err004 هم نمايش دادهميشود.
راهحل: كابل لينك را چك كنيد.