برای فعال کردن دانگل 6677

و برای فعال کردن اپگرید 8899