نرم افزار کارخانه ای استارست sr-x97usb_sr-x95usb_titinum
ترفندهاي فعال و غير فعال كردن امولاتور --- منو ==> mute+999

مشاهده ليست دانگلهاي ساپورت شونده توسط اين دستگاه با استفاده از دو كليد ------info+9