آموزش برطرف کردن قفل شدن استارست1000hd برویboot بوسیله usbابتدا نرم افزار پایه مدل مربوطه را دنلود کرده

و سپس رینیم کرده به خط قرمز شده در متن بالا سپس کلید OK

در جلو رسیور راگرفته

دستگاه را از پشت روشن کنید

و سپس دستگاه بروی حالت - - - -
قرار می گیرد

و سپس USB مموری را به دستگاه زده

بروی LED نوشته می شود

E5 صبر کنید تا کلمه END در LED ظاهر شود و سپس دستگاه را خاموش و روشن کنید .