پچ جدید و رسمی استارست مدل های X95-X97>Usb سری معمولی(2MB) به تاریخ 2011/01/04