به دلیل غیر فعال شدن نرم افزارهای قبلی ورژن جدید با قابلیت برقراری شرینگ توسط دو ماهواره w3-w6 ارائه شد.