نرم افزار جدید و رسمی ایکلاس و هايويون سری HDMI ورژن 13045 به تاریخ 2011/12/27

* 27.12.2011
1. Iclass HD / TWIN PVR
- Sky Germany HD, Beta tunnel 1833 -> 1702
- Sub-title and Teletext improved for view and recording
******************

پیوست اول :

A9A9 PVR HDMI
K9K9 PVR HDMI


پیوست دوم :

K9K9 HDMI PVR2

A9A9 HDMI PVR2

A9A9 HDMI

K9K9 HDMI