نرم افزار جدید و رسمی ایکلاس و هايويون سری hdmi ورژن 13055 به تاریخ 2012/01/14ضمیمه اول

9696pvr hdmi

9797pvr hdmi


ضمیمه دوم


A9A9 PVR HDMI

K9K9 PVR HDMI
قابلیتها :

videoguard Viasat card fixed