بعدازهفته ها دوباره برگشتم.سایت خیلی شلوغ شده است.مطالب بیهوده در روزهای آینده حذف ویا به آرشیوها منتقل میشوند.کسانی که مطالبی دارند از اقدام پاکسازی ناخشنود ودلگیرنشوند.