نرم افزار جدید دانگل ENVISION به تاریخ 16.2.2012

دیتا:
w3 -w6 - Intelsat1002