نرم افزار جدید و رسمی استارست SR-x96 USB|SR-x98 USB به تاریخ 2012/09/18

18.09.2012
-RAI (13°E)
-BULSAT (39°E)

-ORF / Austriasat (19°E)

-Canal Digitaal NL 19,2°E

-All keys Updated