نرمافزار جدید رسیور استرانگ4620xiiiو4820xiiiورژن126p بتاریخ19.10.2012
SRT4620XIII_4661XII_4664XII_126p_20121019.zipSRT4820XIII_4665XII_126p_20121019.zip