اخرین نرم افزار انتقال بدین سپس عدد0 را یک لحظه بگیرید sdsنمایان میشود موفق باشید شرینگ بدون قطعی برقرار است