نرم افزار جدید آی استار مدل ISTAR 9900 8m بتاریخ 23/02/2014 ورژن 1.73