بهترین فرکانس و ماهواره ای که درمهاباد دریافت میشود اختصاصی برای کاربران gshare.ir
این ماهواره ها همه با دیش 90افست در این شهر تست شده اند
بیم نقشه ها همیشه 70 درصد اشتباه هستند و همیشه چرت بوده همیشه تست عملی جواب
میده ما فیلم هم برای شما میزاریم برای اثبات حرفهایمون تیمی رو به همه نقاط ایران میفرستیم برای شما ماهوارهای که
کانالهای و پکیجهای زیبا که فقط با اکانت gshare.ir باز میشن رو میزاریم با فرکانس نمونه
اسامی ماهوارهای که پکیج کانالهای کد شده ندارند و رایگان هستند مثل یاهست گذاشته نمیشه
فرکانس داخل عکس معلومه
1.ماهواره اسیاست 100 درجه AsiaSat 5


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


5.ماهواره یوتلست 16 درجه Eutelsat 16A
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

6.ماهواره استارا 19 درجه Astra 1مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
8.ماهواره یوروبرد9 درجه Eutelsat 9A
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بیمرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
9.ماهواره یوتلست 7 درجه Eutelsat 7A/7B


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

10.ماهواره اینتلست62 درجه Intelsat 902
11.ماهواره سایروس 4 درجه Astra 4A / SES-5

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

12.ماهواره AMOS

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
13.ماهواره یوتلست 3درجه Eutelsat 3B
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
14.ماهواره اینتلست 60درجه Intelsat 904

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

15.ماهواره نایلست Eutelsat 7WA/8WC, Nile 201

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

17.ماهواره 95 درجه NSS-6 / SES-8


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
18.ماهواره هاتبرد 13 درجه Hot Bird 13B/13C/13D


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی


مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
19.ماهواره عربست 26 درجه Badr-4/5/6
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
20.ماهواره استارا Astra 5B @ 31.5 استارا
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
21.ماهواره تلستار 12
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی

23.ماهواره ترکست 42
مرجع تخصصی و رایگان ویبولتین در ایران | ویکی وی بی