مستر کد و منوهای مخفی استارمکس مدل: x100 Alfa

مستر کد : 9876

F1 و اعداد روی کنترل:

F1 + 000:فعال و غیر فعال کردن پچ

F1 + 111:نمایش منوی تنظیمات شیرینگ هوایی و RS-232

F1 + 222:نمایش ECM LIST

F1 + 333:نمایش منوی کد دهی به کانال های کارتی

F1 + 444:نمایش منوی BoxKey

F1 + 555:نمایش منوی IP Settings

F1 + 666: نمایش منوی Server Settings

F1 + 777: ریستارت شدن رسیور

F1 + 999: نمایش منوی تنظیمات دیش گردان