فرض کنید بخواهید برنامه ای رو از ماهواره ببینید ولی در آن زمان یا در خانه نیستید ویا خوابیده اید.با این سیستم هر برنامه ای رو در هر زمان می توانید ببینید.
برای اینکار شما به یک usb flash که بستگی به مقدار برنامه ای که شما ضبط می کنید دارد.
روش کار:
ابتدا به قسمت منو رفته وساعت وتقویم را تنظیم می کنید.سپس به قسمت event timer
رفته در این قسمت با زدن دکمه سبز صفحه کوچکی ظاهر می شود در این صفحه گزینه mode را رویrecord قرار دهیدودر قسمت channel شبکه ای رو که می خواهید ضبط کنید انتخاب کنید.گزینه cycle رو روی one time قرار دهیدوتاریخ وساعت رو بر اساس تاریخ وساعت برنامه ای که می خواهید ضبط کنید تنظیم کنیدودر قسمت duration مدت زمانی رو که می خواهید ضبط کنید انتخاب کنید وذخیره کنید .پایان کار.